Merellisessä Sauvossa, Varsinais-Suomessa Kitsbölen kotitilalla on viljelty maita jo 1800-luvulta lähtien.

 

Vuosituhannen alussa vastuu sukutilasta siirtyi Erno Mikkolalle. Saaristomeren raikkaassa ympäristössä kasvatetaan nyt herneitä ja tunnelimansikkaa sekä viljaa.

 

Tilalla viljellään vastuullisesti IP-sertifikaatin alla ja ammattitaidosta ei tingitä. Tilaa pyörittää Erno ja hänen vaimonsa Heli.
Ernon ja Helin lisäksi tilalla työskentelee yksi vakituinen työntekijä ja noin 120 kausityöntekijää.

 

Katse on tulevaisuudessa, päämääränä puhtaus, raikkaus ja ekologisuus. Inspiraatiota haetaan maailmalta ja tuloksena sieltä ovat uusien kasvatus-, poiminta- ja kehitysmenetelmien kokeileminen ja käyttöönotto.

 

Kitsbölessä innostuksen lähteenä toimii uusien asioiden testaaminen sekä pohjana toiminnalle
on tilan pitkä historia perinteikkäässä maanviljelyksessä.

///
Kitsböle´s kotitila has been cultivated land near the sea in Sauvo, Varsinais-Suomi, since the 18th century.
At the beginning of the millenium, responsibility for the family farm passed to Erno Mikkola. In the fresh environment on the Archipelago sea, peas and tunnel strawberries and grain are now grown.
The farm is cultivated responsibly under the IP certificate and professionalism is not compromised. The farm is run by erno and his wife Heli. In addition to erno and Heli, the farm has one permanent employee and around 120 seasonal employees. The focus is on the future, with the goal of cleanliness, fresness and ecology. Inspiration is sought from the world and the result is the experimentation and implementation of new breeding, picking and development methods.
At Kitsböle, the source of enthusiasm is testing new things and the basis for operations is the farm´s long history in traditional farming.

 

LAADUN AVAIMET
Teemme yhteistyötä mm. Satakunnan Ammattikorkeakoulun ja EOD Oy:n kanssa
mansikoiden kasteluveden laadun parantamiseksi nanohappiteknologian avulla.

Tilamme tuottaa laadukasta kotimaista tunnelimansikkaa ja hernettä kuluttajille.
Käytössämme on IP Laatujärjestelmän Sigill kasvikset + työehdot yhdistelmä, mikä takaa standardien
mukaisen tuotannon kaikille osa-alueilla. IP Sigill sertifiointi on tarkoitettu alkutuotantoyrityksille,
joiden asiakkaat edellyttävät puolueetonta, kolmannen osapuolen sertifioimaa tuotantoa.
Sigilltason sertifioinnissa keskitytään tuoteturvallisuuden ja ympäristövastuullisuuden varmentamiseen.

Mansikalle käytetään biologista torjuntaa Biotukselta. Biologiset torjunta-aineet ovat täysin jäämävapaita
eikä niillä tarvita varoaikaa. Hoitotoimenpiteitä ja poimintaa voidaan tehdä samanaikaisesti.
Näin ollen biologisesta torjunnasta ei ole vaaraa myös työntekijöille.
///
THE KEYS TO QUALITY
We cooperate e.g. with Satakunta University of Applied Sciences and EOD Oy to improve the quality of strawberry irrigation water uning nano-oxygen technology.
Our farm produces high-quality domestic tunnel strawberries and peas for consumers. We use a combination of IP Quality System Sigill vegetables + working conditions, which guarantees the standards according to all areas of production. IP Sigill certifcation in intended for primary productions, whose customers require unbiased, third-party certified production. The Sigill level certification focuses on certifying product safety and environmental responsibility.
Biological control from Biotus is used for strawberries. Biological pesticides are compeletly residue-free and they do not need a waiting period. Treatment procedures and picking can be done at the same time. Therefore, there is no danger to workers from biological control either.